Balanced Scorecard Vietnam (BSV) ứng dụng những thông lệ thực hành tốt nhất của BSI từ vô số dự án tư vấn và từ quá trình đào tạo cho về Balanced Scorecard, quản trị và đo lường kết quả chiến lược, hoạch định chiến lược, quản trị sự thay đổi nhằm hỗ trợ các giám đốc điều hành, các nhà quản lý và chuyên gia phân tích chuyển hóa tổ chức của họ thành “những tổ chức có kết quả hoạt động xuất sắc” trên khắp thế giới.
Không một tổ chức tư vấn và đào tạo nào khác có được bộ năng lực và phương pháp độc đáo và đặc thù như BSV và BSI hiện có để hỗ trợ các tổ chức đồng bộ hóa hoạt động và tập trung vào chiến lược một cách hiệu quả:
  • Chúng tôi đã hỗ trợ các tổ chức khác trong việc hoạch định và quản trị chiến lược bằng Balanced Scorecard trong suốt 15 năm qua tại 60 quốc gia trên khắp thế giới;
  • Từ năm 2005, chúng tôi kết hợp với Đại học George Washington để tổ chức chương trình đào tạo và chứng nhận chuyên gia thực hành Balanced Scorecard;
  • Chúng tôi cũng kết hợp với SchellingPoint, tổ chức duy nhất trên thế giới có khả năng trực tiếp đo lường và nâng cao sự đồng bộ của tổ chức (organizational alignment), để triển khai quy trình Tối ưu hóa Đồng bộ (Alignment Optimization process);
  • Từ năm 1997, chúng tôi đã xây dựng và triển khai phương pháp “9 Bước” nhằm quản trị và hoạch định chiến lược, một phương pháp thực tiễn, không kinh viện, nhằm xây dựng hệ thống balanced scorecard cho các tổ chức.
go top