We are currently updating this course. Please check back often for updates. Thank you. 
Khi áp dụng 'BSC & KPI tinh gọn' sẽ mang lại những lợi ích:
 • Cung cấp cho doanh nghiệp một phương pháp hoạch định chiến lược thực tế, dễ sử dụng.
 • Giúp làm rõ, cụ thể hóa chiến lược của tổ chức thành những mục tiêu cụ thể.
 • Giúp đồng bộ hóa chiến lược với công việc thường nhật của tổ chức.
 • Cung cấp một khuôn khổ, phương pháp để sắp xếp ưu tiên các dự án, dịch vụ, sản phẩm, nguồn lực của tổ chức.
 • Cung cấp các thước đo về kết quả công việc để quản lý việc thực hiện các mục tiêu đặt ra.
 • Giúp tổ chức hoạt động trơn tru, nâng cao cả hiệu suất và hiệu quả của tổ chức.
 • Mang lại cho chủ doanh nghiệp một công cụ hiệu quả để quản trị sự thay đổi hữu hiệu trong tổ chức của mình.
 • Tận dụng hiệu quả dữ liệu về kết quả công việc.
 • Đảm bảo tính trách nhiệm của từng cá nhân và của cả tập thể.
Khi tham dự chương trình này, người học sẽ:
 • Thấu hiểu những khái niệm nền tảng về BSC và biết cách áp dụng BSC trong các hoạt động quản trị và triển khai chiến lược của doanh nghiệp mình
 • Thấu hiểu bản chất thật sự của KPI và triết lý nền tảng của việc thiết kế ra được một KPI đúng đắn, có ý nghĩa;
 • Chuyên tâm để phác thảo chiến lược trong đầu ra giấy, xây dựng bộ khung chiến lược, bản đồ chiến lược, các thước đo kết quả công việc cho tổ chức của mình
 • Nắm bắt tư duy chiến lược để xây dựng tổ chức thành công và bền vững
 1. Thấu hiểu những thành tố chính của một hệ thống quản trị chiến lược, quản trị doanh nghiệp
 2. Nền tảng về Thẻ điểm (scorecard), Thẻ điểm cân bằng (balanced scorecard) và KPI
 3. Xây dựng các thành tố chính của chiến lược
 4. Xây dựng bản đồ chiến lược, các thước đo và chỉ tiêu kết quả công việc
 5. Quản trị kết quả công việc của tổ chức
CHƯƠNG TRÌNH BSC & KPI TINH GỌN GỒM CÓ 4 CẤU PHẦN:
 1. Kiến thức nền tảng (1 ngày)
 • Thấu hiểu lịch sử của BSC, KPI và ý nghĩa của hai công cụ này đối với SME
 • Trang bị nền tảng triết lý, những hiểu biết về các thuật ngữ, về chiến lược mà sẽ được trao đổi trong hai ngày hướng dẫn chuyên sâu tiếp theo.
 • Biết được vì sao phải hoàn thành tóm tắt báo cáo tài chính trong 3 năm (sẽ được bảo mật thông tin) để sử dụng trong 2 ngày đào tạo chuyên sâu tiếp theo. BSV sẽ cung cấp biên bản bảo mật thông tin theo yêu cầu của doanh nghiệp.
 1. Hướng dẫn triển khai - Phần 1 (2 ngày)
 • Ngày 1: (Bước 1 đến Bước 4, sẽ được tinh tuyển thành các mẫu biểu ứng dụng)
 • Giới thiệu đến các doanh nghiệp tham dự khái niệm về thẻ điểm kinh doanh, và cách sử dụng chúng nhằm nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp xét trên cả bốn góc nhìn
 • Áp dụng phương pháp học và thực hành để hỗ trợ từng doanh nghiệp tham dự hoàn thành khung thẻ điểm sơ bộ cho chính doanh nghiệp của mình
 • Ngày 2: (Bước 5 đến Bước 6, sẽ được tinh tuyển thành các mẫu biểu ứng dụng)
 • Chuyên gia tư vấn sẽ hỗ trợ từng doanh nghiệp xây dựng các thước đo kết quả dựa trên khung thẻ điểm sơ bộ cho chính doanh nghiệp của mình
 • Chuyên gia tư vấn sẽ hỗ trợ từng doanh nghiệp xác định những dự án quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả, cũng như xây dựng những thước đo kết quả công việc cho các dự án đó
 1. Hướng dẫn triển khai - Phần 2 (1 ngày)
 • Trong vòng 1-3 tuần, kể từ 2 ngày đào tạo chuyên sâu, mỗi doanh nghiệp tham dự cần hoàn thành rà soát khung thẻ điểm hiện tại, xây dựng những chỉ tiêu sơ bộ và kế hoạch hành động cho năm tài chính tiếp theo (Hoạt động này đã được giải thích rõ trong 2 ngày đào tạo chuyên sâu). Chuyên gia tư vấn sẽ giúp các doanh nghiệp rà soát và hoàn thiện các thành phần của hệ thống BSC cũng như các hoạt động chiến lược.
 1. Phản biện hoàn thiện (60 phút / Doanh nghiệp)
 • Hoạt động này sẽ diễn ra sau ngày “Thảo luận sau đào tạo” từ 3 đến 4 tuần để doanh nghiệp có thể tiếp tục rà soát và thảo luận về hệ thống thẻ điểm, chỉ tiêu của năm đầu tiên và kế hoạch hành động của doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp sẽ có 60 phút làm việc riêng cùng chuyên gia tư vấn để được phản biện và hướng dẫn thêm. Hoạt động này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hơn hệ thống BSC và KPI, đồng thời có một kế hoạch hành động cụ thể tiếp theo.
Ghi chú: Chi phí của buổi tư vấn riêng đã được bao gồm trong học phí của khóa học. Nếu sau buổi tư vấn này, doanh nghiệp tham dự có nhu cầu được tư vấn thêm, BSV sẽ áp dụng phí tư vấn cho thời gian và công việc tư vấn cụ thể.
go top