Balanced Scorecard hỗ trợ các tổ chức đưa chiến lược tầm cao thành những gì có thể hành động và đo lường được, đồng thời, hỗ trợ nhân viên và các bên liên quan thấu hiểu những cống hiến của họ sẽ đóng góp vào kết quả mà tổ chức đang tìm kiếm như thế nào.
 
Xây dựng và sử dụng hệ thống Balanced Scorecard là một hành trình cho tổ chức, chứ không phải một dự án. Chúng tôi nhận thấy phương pháp hiệu quả nhất để xây dựng tinh thần chủ động và trách nhiệm ở mọi cấp độ của tổ chức trong quá trình xây dựng Balanced Scorecard chính là sử dụng các đội nhóm liên chức năng. Phương pháp này là một thành tố quan trọng đảm bảo thành công bền vững cho tổ chức một khi các chuyên gia tư vấn rời đi.
 
Phương pháp của chúng tôi được xây dựng dựa trên quá trình dẫn dắt các nhóm nhân viên liên chức năng làm việc trong nhiều khóa học, hội thảo. Phương pháp này kết hợp đào tạo, giải quyết vấn đề, thực hành bài tập chuyên sâu, đạt được sự thuyết phục của nhân viên, và nâng cao hiệu quả giao tiếp, và được dựa trên những thông lệ thực hành tốt nhất mà chúng tôi cho là tối quan trọng để triển khai thành công một hệ thống Balanced Scorecard xoay quanh trọng tâm chiến lược.
 
Dù tổ chức của bạn có quy mô thế nào, chúng tôi vẫn có thể hỗ trợ bạn xây dựng hiệu quả hệ thống Balanced Scorecard chiến lược và nhanh chóng đạt được những tiến bộ có thể đo lường được về kết quả công việc.
go top